Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

 Vaše osobné údaje spracúva Všeobecná strojárska s.r.o. so sídlom Obrancov mieru 43, 902 01 Pezinok, IČO: 35751916, zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 17806/B (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 

·      Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

 

·      Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

·      Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

 

·      Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 

·      Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.

 

·      Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu

 

·      Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

 

·      Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa: Obrancov mieru 43, 901 01 Pezinok, alebo na e-mail: Office@vslaser.sk Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Cenové ponuky

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vyhotovenia cenovej ponuky na základe Vašej žiadosti, ktorú ste realizovali elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, predmet cenovej ponuky. Po doručení Vášho dopytu, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 1 mesiaca od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený. Príjemcami osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.

 

Zmluvné povinnosti

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok ako aj správy zmluvných vzťahov, ktorých ste účastníkom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe plnenia zmluvy/objednávky, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba. Vaše osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať v rozsahu: identifikačné údaje, kontaktné údaje (najmä meno, priezvisko, tel. číslo, email, prípadne iné údaje nevyhnutné pre plnenie účelu zmluvy/objednávky v súlade so zásadou minimalizácie). Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Zákonné povinnosti

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní, účtovníctva a v oblasti reklamácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných povinností. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní, účtovníctva a reklamácií, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, číslo bankového účtu, prípadne iné osobné údaje nevyhnutné na vybavenie agendy súvisiacej s reklamáciou v súlade so zásadou minimalizácie (najmä Váš e-mail alebo tel. číslo). V prípade plnenia daňových a účtovných povinností budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti. V prípade plnenia našich povinností súvisiacich s reklamáciou budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 1 roka od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vykonávania internej evidencie, uplatňovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok a za účelom zabezpečenia evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe našich oprávnených záujmov. Hlavnými oprávnenými záujmami sú interná evidencia, uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok a zabezpečenie evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch sme vykonali tzv. porovnávacie testy, v ktorých sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uplatňovania právnych nárokov, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, resp. osobné údaje uvedené v zmluvách/objednávkach v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vykonávania internej evidencie, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo. V prípade, ak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: osobných údajov uvedených v podnete. V prípade vykonávania internej evidencie budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade uplatňovania právnych nárokov budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 3 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení podľa zákona, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov kedy ste si uplatnili právo, resp. došlo k porušeniu ochrany osobných údajov.


Príjemcovia

 

Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky